Album | Varhanní doprovod kancionálu

Výprodej
Výrobce
Musica Sacra
Katalogové číslo
MuSa012
Dostupnost
Na dotaz
650 Kč
Zaslat dotaz na produkt

Popis produktu

Jedná se o reedici „zeleného” doprovodu, který vyšel v r. 1992, opravenou a doplněnou o doprovody písní a zpěvů zařazených do kancionálu v r. 2004.

Název: Varhanní doprovod kancionálu
Autor/intepret: Album
Počet stran: 399
Vazba: Pevná vazba v kožence
Nakladatel/výrobce: Musica Sacra

EAN: 9790660519165
ISBN: 979-0-66051-916-5

Obsah

Abecední seznam písní a zpěvů:
219 Adeste, fideles
301 Ach, můj nesladší Ježíši
121 Aj, slyšte z nenadání
410 Aleluja, církev zpívá
411 Alleluia. O filii
411 Aleluja, zazpívej církvi
401 Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz
Ambrosiánský chvalozpěv
870 Anděle Boží

Zobrazit vše

701 Andělský Chlebe
320 Attende, Domine
702 Ať Srdci Ježíšovu
901 Blíž k tobě, Bože můj
828 Bože, cos ráčil
932 Bože, chválíme tebe
512 Bože, před tvou velebností
921 Bože, věrným zemřelým
918 Bože, všemocný a vlídný
906 Buď Bohu chvála
703 Buď slaven, mocný Králi
917 Buď ve svátosti
818 Buď sláva, panen koruno
801 Budiž věčně velebena
519 Buďte bdělí
844 Bůh je láska
914 Bůh ti tento život dal
402 Bůh všemohoucí
122 Co již dávní proroci
227 Co to znamenati má
506 Credo I.
208 Čas radosti veselosti
507 De angelis
927 Dej mi, Pane, bdělé srdce
128 Dej rosu, nebe nad námi
821 Dělníku Boží
302 Dokonáno jest
303 Duše věrné
101 Ejhle, Hospodin přijde - Rosu dejte
829 Ejhle, oltář
123 Ejhle, přijde Pán
403 Hle, vstal již z mrtvých
513 Hleď, mocný Hospodine
726 Hledám, kde bydlíš, Pane
304 Hořké muky
912 Hospodine, mocný Králi
930 Hospodine, pomiluj ny
514 Hospodine, všech věcí pane
520 Hospodine, všemohoucí
213 Hvězda svítí nad Betlémem
220 Chtíc, aby spal
105 Chvalme Boha vesele
902 Chvalme Hospodáře všehomíra
907 Chvalte Pána, chvalte
908 Chvalte Pána, všichni lidé
704 Chvalte, ústa
802 Chválu vzdejte, ó křesťané
319 Já chtěl bych, Bože můj
824 Já jsem si vyvolil
825 Jak červánky ohlašují ráno
124 Jak růže krásná
822 Jak se moudrost Boží
515 Jako dítky k Otci svému
803 Jako ta růžicka krásná
819 Jakou to vůni dýchá zem
219 Jdou zástupy věrných
910 Jeden Pán
832 Ještě než vzpjal se první chrám
706 Jezu Kriste, štědrý kněže
116 Jezu, skrytý v svátosti
707 Ježíši, Králi
708 Ježíši, tebe hledám
075 Ježíši, tichý Beránku
305 Již jsem dost pracoval
804 K nebesům dnes zaleť písní
709 K nebesů se orla vzletem
839 K oltáři Páně
710 K svátku tajemnému
711 Kde jsi, můj Ježíši
727 Kde jsi, můj Ježíši
306 Když na kříži pněl Spasitel
712 Klaním se Ti vroucně
841 Kolik svatých zdobí nebe
318 Kriste Králi, dárce spásy
217 Kriste, světa Spasiteli
307 Kristus, příklad pokory
421 Kristus seslal Těšitele
308 Křesťanská duše
834 Lid český
072 Lide můj, slyš nářek Pána svého
065 Litanie k nejsvětlejšímu Srdci Ježíšovu
068 Litanie ke všem svatým
067 Litanie loretánská
805 Maria, Maria
085 Mariánské nešpory
806 Máti Páně přesvatá
922 Matičko Kristova
311 Matka pláče
807 Matko Boží, neslýcháno
808 Matko přesvatá
509 Missa mundi
221 Místo Betléma
102 Mnozí spravedliví
089 Modlitba před spaním
713 Na kolena padejme
516 Ma své tváře padáme
201 Narodil se Kristus Pán
207 Nastal přeradostný čas
218 Náš Spasitel zvěstovaný
312 Nedejme se k spánku svésti
084 Nedělní nešpory
909 Nejvyšší a mocný
222 Nesem vám noviny
923 Ó Bože, k prosbám lidu
321 Ó hlavo těla církve
916 O hojné požehnání
309 Ó Kriste, v tichý postsní den
809 Ó Maria, Boží Máti
810 Ó Maria, útočiště naše
714 Ó pokrme pocestných
320 Ó slyš a shlédni k nám
715 Ó srdce Páně, archo naší spásy
728 Ó srdce Páně nejsvětlejší
826 Od sítí tvých
924 Opočiňte v pokoji
508 Orbis factor
502 Ordinarium J. Olejníka
503 Ordinarium K. Břízy
504 Ordinarium P. Ebena
505 Ordinarium Zd. Pololáníka
911 Otče náš, milý Pane
521 Pane, chci být jako ty
843 Pane žní
705 Pange, lingua
104 Panno blahoslavená
522 Plníme, Kriste, tvoje přání
310 Poděkujme Kristu Pánu
511 Pojď, kajícníku, před oltář
716 Pojďte uctít poklonou
202 Pojďte všichni k jesličkám
510 Pokrop mě yzopem
223 Poslouchejte, křesťané
517 Pozdvihni se, duše, z prachu
115 Požehnaný, velebný
842 Prolití krve
110 Prolom, Pane, nebesa
074 První zastavení
113 Před Pána vstupujem
322 Před tvou tváří
925 Při tvé lásce neslýchané
422 Přijď, ó Duchu přesvatý
215 Přijď, ó milý Spasiteli
423 Přijď, Tvůrce Duchu Svatý
913 Přísný soudce
313 Přistup, duše, v zkroušenosti
510 Rač yzopem mě pokropit
107 Radostné to děťátko
836 Radostnou píseň
404 Raduj se a vesel
117 Rodičko Boží vznešená
128 Rotate, coeli
073 Rozjímej, křesťane
405 Rozleťte se zpěvy, vzhůru
903 S námi je Bůh náš
204 S pastýři teď o závod
424 Sestup na nás, Duchu Svatý
125 Sešli, nebe, Spasitele
518 Shlédni, Bože
717 Sióne, chval Spasitele
718 Skrytý Bože
811 Slyš, jaký to nad řekou
209 Splnilo se Písmo svaté
314 Stála Matka
315 Svatý Bože
316 Svatý Bože, svatý Silný
422 Svatý Duchu, přistup k nám
317 Svatý kříži, tebe ctíme
719 Svatý, svatý
830 Svatý Václave
838 Svatým bratřím chvály znějí
931 Tam, kde strmí církve skála
932 Tebe, Bože, chválíme
224 Tichá noc
812 Tisíckráte pozdravujeme tebe
412 Třetího dne vstal Stvořitel
904 Tvůrce mocný
425 Ty Boží lásko
833 Ty, jenž jsi slavná koruna
108 Ty jsi, Kriste, Boží Syn
523 Ty jsi, Pane, v každém chrámě
905 Ty mocný, silný, veliký
928 Učiň mě, Pane, nástrojem
720 Útěho duše mé
524 V posvátné úctě klekáme
210 V půlnoční hodinu
831 V zemi věrných Čechů
228 Vánoční čas nastává
813 Velebí má duše
406 Velikonoční oběti
225 Veselé vánoční hody
126 Vesele zpívejme
407 Vesel se, nebes Královno
929 Vezmi si, Pane
511 Viděl jsem pramen vody
226 Vítaný buď, Ježíšku
106 Vítej, milý Jezu Kriste (adventní)
206 Vítej, milý Jezu Kriste (vánoční)
205 Vítej nám, Bože vtělený
721 Vítej nám, Hoste přemilý
722 Vítej, vítej
216 Vítej, vítej, božské Dítě
103 Vládce světa
129 Volá hlas
835 Vroucně vzýván
408 Vstalť jest této chvíle
415 Vstoupil Pán v slávu
840 Všichni Boží vyvolení
525 Všichni jsme děti
111 Všichni věrní křesťané
212 Všude radost
820 Vychvalujme vesele
827 Vyvolil si apoštoly
723 Vzhůru, srdce
845 Vždy žena
112 Z hvězdy vyšlo slunce
109 Z milosti tak hojné
211 Z nebe jsi přišel
130 Z nebe posel vychází
214 Z nebeské výsosti
409 Základ církve pevná skála
127 Zavítej k nám, Stvořiteli
724 Zde nebeská je mana
725 Zdráv buď, Chlebe
114 Zdráv buď, Pane, Jezu Kriste
823 Zdráv buď, strážce
814 Zdráva buď, nebes Královno
815 Zdráva buď, Panno Maria
816 Zdrávas, hvězdo spanilá
817 Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe
926 Zpívejme píseň naděje
203 Zvěstujem vám radost
413 Žije! Kristus povstal z hrobu

Žalmy s odpovědí
621 Aleluja, aleluja, aleluja
622 Aleluja, aleluja
623 Aleluja, aleluja, aleluja
691 Aleluja
692 Aleluja
693 Aleluja
694 Aleluja, aleluja
695 Aleluja, aleluja, aleluja
648 Blaze každému, kdo se bojí hospodina
(666 Blízko je Pán těm, kdo ho vzývají)
668 Buď se mnou, Pane, v mé tísni
642 Buď veleben Hospodin, nyní i na věky
613 Budou se ti klanět, Hospodine, všechny národy země
659 Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi
624 Bůh nás obnovil k novému životu, aleluja
629 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub
611 Dnes jsme viděli tvou slávu, Pane
686 Do domu hospodinova půjdeme s radostí
646 Do tvých rukou, Pane, poroučím ducha svého
666 Hospodin je blízko všem, kdo ho vzývají
657 Hospodin je mé světlo a má spása
(655 Hospodin je milosrdný a milostivý)
673 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
696 Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy
697 Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy
652 Chválíme Tě, Pane, neboť jsou úžasná tvoje díla
628 Jásejte Bohu, všechny země! Aleluja
647 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
685 Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy
604 K tobě pozvedám svou duši, Hospodine
681 Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh
667 Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá!
632 Kristus mezi námi, aleluja
631 Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem
649 Má duše, chval Hospodina
658 Má duše žízní po tobě, můj Bože!
641 Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli
655 Milosrdný a milostivý je Hospodin
654 Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben
665 Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy
671 Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí
633 Okuste a vizte, jak dobrý a sladký je Pán
(652 Oslavujeme Tě, Pane, neboť podivuhodná jsou tvoje díla)
656 Oslavte Pána, neboť je dobrý
662 Pamatuj, Pane, na své milosrdenství a na svou věrnost
672 Pán je můj pastýř, nic mi neschází
625 Pán povstal z hrobu, aleluja
601 Pane, přijď a vysvoboď nás!
683 Pane, smiluj se a sjednoť nás ze všech národů světa
664 Pane, smiluj se, neboť jsem zhřešili proti tobě
(684 Pane, Tvá slova jsou duch a jsou život)
602 Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu
(601 Přijď, Pane, a spas nás)
(662 Rozpomeň se, Pane, na svoji věrnost a na svoje milosrdenství)
684 Slova tvá, Pane, jsou duch a život
643 Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!
(664 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili)
682 Světlo k kosvícení pohanů a k slávě tvého izraelského lidu
627 Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!
669 U pána je slitování, hojné je u něj vykoupení
612 Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha
(649 Veleb, má duše, Hospodina)
644 Velebí má duše Pána
603 Vězte, že blízko jest nebeské království, právě včas přichází
653 Všechno, co žije, ať chválí Hospodina
645 Všude na zemi pronikl jejich hlas
663 Vyslyš nás, Hospodine, zachraň nás!
661 Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš hlas můj
651 Zpívejte Hospodinu novou píseň